webiky.com - tvorba www stránek a eshopů

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Platné od 1.1.2014

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi firmou eDesign CZ, s.r.o., Lorencova 5424, 760 01 Zlín, dále jen dodavatel a objednatelem. Dle těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí objednávky na všechny práce prováděné dodavatelem pokud není písemně dohodnuto jinak.

 

1. Uzavření objednávky

Objednávku dle těchto všeobecných obchodních podmínek lze uzavřít:

 

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je zhotovení díla dle cenové kalkulace, specifikace případně technické dokumentace, které jsou nedílnou součástí každé objednávky.

 

3. Práva a povinnosti účastníků smlouvy:

a) Objednatel na základě požadavků zhotovitele je povinen neprodleně dodat zhotoviteli podklady v elektronické podobě (email, CD, DVD) ke zhotovení díla, a to zejména:  

 

4. Ujednání o ceně

a) celková cena díla se řídí cenovou kalkulaci která je nedílnou součástí objednávky

b) objednatel je povinen zaplatit zálohu ve výši 60% z ceny díla, které je předmětem podle této smlouvy. Tuto zálohu uhradí na účet zhotovitele číslo 2900358170 / 2010 do tří dnů od uzavření objednávky.  

c) Zbývající část ceny díla, které je předmětem podle této smlouvy uhradí objednatel na účet zhotovitele číslo 2900358170 / 2010 při předání zhotoveného díla.Objednatel se zavazuje faktury zaplatit ve splatnosti dle specifikace na fakturách do 10 pracovních dnů.

d) Objednatel uhrazením plné ceny díla získává právo k ekonomickému využití díla, a to včetně práva na modifikaci díla.

e) Dílo je až do úplného zaplacení majetkem společnosti eDesign CZ, s.r.o., Zlín

 

5. Zrušení objednávky

a) V případě zrušení objednávky ze strany objednatele má dodavatel právo na úhradu provedených prací spojených s objednávkou. Práce na díle objednávky se v tomto případě účtují dle hodinové sazby uvedené v ceníku na stránce www.webiky.com/cenik.

b) dodavatel má právo zrušit objednávku v případě, že objednatel nedodá podklady k tvorbě díla nebo neuhradí zálohu k tvorbě díla podle bodu 4. těchto VOP.  Dodavatel má právo v tomto případě účtovat provedené práce v hodinové sazbě dle ceníku na stránce www.webiky.com/cenik.

 

6. Vady díla

a) Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v objednávce a objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla.  

b) Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny nebo nebude možno je vůbecodstranit, nemá objednatel povinnost dílo převzít a zaplatit zbylou část ceny díla podle části 5c) těchto obchodních podmínek. Záloha podle části 5b) této smlouvy se nevrací.  

c) Dojde-li k převzetí díla objednatelem, odpovídá zhotovitel za vady díla v rozsahu záruky po dobu 24 měsíců. Záruka se vztahuje na funkčnost díla. V rámci záruky je zhotovitel povinen odstranit bezplatně závady, které nebyly způsobeny nepřiměřeným či nevhodným zacházením. Na základě nabídky může být záruční doba prodloužena na základě podmínek stanovených dodavatelem.

 

7. Závěrečná ustanovení

Pokud bude dílo zhotoveno před dohodnutým termínen vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla. Dílo se považuje za předané 10 dnů po odeslání této výzvy pokud objednatel písemně nevrátí dílo k přepracování s vyjmenováním konkrétních vad díla.

 

Ve Zlíně 1.1.2014

 

Ivana Otrubová
jednatelka

 

Rychlý kontakt:

Infolinka: 604 231 789

Email: obchod@webiky.com

 

 
Image 01

Web Design

Webdesign je zhlediska potencionálního úspěchu stránek společně s kvalitním obsahem naprosto rozhodující.

Image 02

Tvorba webů 

Webové stránky s originálním grafickým návrhem a administrací pro snadnou uživatelskou editaci stránek.

Image 04

Tvorba eshopů

S naším řešením pro internetové obchodování získáte opravdu silný nástroj pro vaše internetové obchodování.

Image 03

Podpora

Pro vaše www stránky nabízíme dlouhodobý komplexní servis za velmi výhodné ceny.

Image 05

Marketing

Reklamní kampaň na internetu, marketing ve vyhledávačích SEM a SEO, microsite, newsletter.